เรื่องทองคำ คุยเท่าไหร่ก็ไม่จบ

ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไร  ทองคำ ก็ยังคงถูกพูดถึงและมีความสำคัญไม่เสื่อมคลาย ไม่ว่าจะในบทบาทของเครื่องประดับ ความเชื่อ วัฒนธรรม เครื่องหมายแสดงสถานะทางสังคม สินทรัพย์ และการลงทุน และนี่คือประเด็นต่างๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับทองคำ ทองคำอยู่กับมนุษย์มานาน  ทองคำ หรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า Gold มาจากคำว่า “geolo” ซึ่งหมายถึงสีเหลือง สันนิฐานว่าอยู่กับมนุษย์ยาวนานกว่า 5,000 ปี มีค้นพบครั้งแรกในแถบพื้นที่เอเชียตะวันตก รวมถึงประเทศอียิปต์  ทองคำในสมัยโบราณถูกนำมาใช้ในแง่ของการตกแต่งและพิธีกรรมทางศาสนา ทองคำกับประเทศไทย ในประเทศไทยมีการใช้ทองคำอย่างชัดเจนในสมัยอยุธยา  คนไทยในสมัยนั้น นิยมใช้ทองคำทำเป็นเครื่องใช้เครื่องประดับ ทำเสื้อผ้าอาภรณ์ ทำเป็นรูปเคารพ ประดับตกแต่งสถาปัตยกรรมชั้นสูง ใช้แลกเปลี่ยนแทนเงินตรา หรือใช้เป็นทุนสำรองระหว่างประเทศ การเปลี่ยนสถานะทองคำจากเครื่องประดับมาเป็นเครื่องมือทาง “การค้า”ในประเทศไทย ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำระบุว่า ในอดีต การค้าทองคำมีลักษณะต่างคนต่างทำให้เกิดปัญหาความเลื่อมล้ำ เช่น ค่ากำเหน็จ การกำหนดเวลาเปิด - ปิด รวมถึงการผลิตที่บางรายผลิตทอง 99% บางรายก็ผลิตทอง 97% เป็นต้น ซึ่งปัญหาดังกล่าวถูกจัดการด้วยการรวมตัวผู้ประกอบการร้านค้าทองรายใหญ่ในย่านถนนเยาวราชตั้งเป็น ชมรมร้านค้าทอง 11 ห้าง และยกระดับสู่การเป็น สมาคมค้าทองคำ ในปัจจุบัน มีหน้าที่หลักในการส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับ การค้าทองคำ ตัวแปรสำคัญในการกำหนดราคาทองของไทย มี 4 ปัจจัย คือ 1.ราคาทองต่างประเทศ (Gold spot) 2.ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการนำเข้า/ส่งออกทองคำ 3.ค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ 4.Demand และ Supply ของทองคำภายในประเทศ